Joanna Janicka: Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta

Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta


TEKST NAUKOWY
MONOGRAFIA

Biblioteka „Amor Fati”
Nr 8,
Seria: Paralipomena Amora

Niniejsza monografia problemowo ujmuje zagadnienie intuicji intelektualnej, opisując je głównie od strony filozofii Karla Alberta i Platona.

W moich filo­zo­ficz­nych poszu­ki­wa­niach, jako swo­iste memento, towa­rzy­szy mi zda­nie Leszka Koła­kow­skiego: „Silne prze­ko­na­nia łatwo rodzą fana­tyzm; scep­ty­cyzm albo brak prze­ko­nań łatwo rodzą para­liż umy­słowy i moralny”. Dosko­nale rozu­miem roz­terki Koła­kow­skiego, który z jed­nej strony dostrzega nie­bez­pie­czeń­stwa, które nie­sie za sobą filo­zo­fia oparta na dogma­tach, a z dru­giej poka­zuje, że scep­ty­cyzm jest dosko­na­łym narzę­dziem, ale nie może być celem filo­zo­fii.