Procedura wydawnicza


 1. Na początku ogłaszany jest nabór tekstów do czasopisma bądź zbiorowych monografii/książek naukowych w zakładce Call for papers, w której podane są stosowne terminy. W wypadku monografii/książek naukowych bądź tekstów, które są zgłaszane poza procesem Call for papers i aktualnymi naborami w Wydawnictwie, terminy wydawnicze są ustalane indywidualnie.
 2. Teksty przyjmowane są w formie elektronicznej (.doc, .docx lub .odt) pod adresem: fundacjaddkk@gmail.com
 3. Każdy przesłany tekst weryfikowany jest pod względem:
  a) zgodności jego treści z profilem tematycznym czasopisma bądź monografii/książki naukowej,
  b) formalnym (dane kontaktowe, tytuł, streszczenie, słowa kluczowe).
 4. Redaktorzy tematyczni Wydawnictwa dokonują pierwszej oceny merytorycznej tekstów, podczas której mogą sugerować zmiany.
 5. Teksty, które uzyskały pozytywną ocenę Redaktora tematycznego, przekazywane są do recenzji naukowej, którą wykonuje osoba przynajmniej ze stopniem naukowym doktora.
 6. Recenzent w treści recenzji musi sformułować wniosek mówiący o dopuszczeniu tekstu do publikacji bądź jego odrzuceniu oraz jest zobowiązany do uzasadnienia swojego stanowiska.
 7. Autor nanosi ewentualne poprawki zgodnie z recenzją i przesyła poprawiony tekst do Wydawnictwa.
 8. Do publikacji dopuszczane są tylko te teksty, które uzyskały pozytywną recenzję bądź recenzję warunkową. W drugim wypadku niezbędne jest naniesienie poprawek (mowa o tym w punkcie poprzednim).
 9. Następnie Wydawnictwo wysyła do Autorów umowę licencyjną, której podpisanie jest warunkiem koniecznym wydania publikacji.
 10. Teksty, które zostały dopuszczone do druku, przekazywane są do korekty. Na samym końcu tekst trafia do składu i łamania, korekty technicznej i finalnie – po opracowaniu okładki – do druku/publikacji (formy dystrybucji są ustalane indywidualnie z Autorami).
 11. O przebiegu procesu wydawniczego Autorzy są informowani na bieżąco.