Zasady etyki publikacyjnej


Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Wydawnictwo zapewnia w swojej pracy rzetelny, uczciwy i profesjonalny proces wydawniczy oraz redakcyjny publikując: recenzowane monografie/książki naukowe, recenzowane rozdziały w monografiach/książkach naukowych oraz recenzowane artykuły w czasopismach wnoszące istotny wkład w rozwój nauki. Wydawnictwo realizuje ten cel poprzez zapewnianie im upowszechniania na skalę światową (zob. nasze kanały dystrybucji). Ponadto Wydawnictwo stosuje jednolite i równe standardy kwalifikowania tekstów do publikacji – niezależnie od wniesienia opłaty wydawniczej i jej wysokości oraz od stopnia i tytułu naukowego.

Wydawnictwo zapewnia także poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO).

W przypadku wykrycia każdej, najmniejszej nierzetelności naukowej czy publikacyjnej Wydawnictwo demaskuje i dokumentuje wszelkie tego typu przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty i służby (w tym instytucje naukowe zatrudniające Autorów, inne ośrodki naukowe bądź czasopisma).

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi Autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) jako przejawy nierzetelności naukowej są praktykami niedopuszczalnymi w naszym Wydawnictwie.

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk Autor zgłaszający publikację do Wydawnictwa powinien precyzyjnie podać wkład autorski poszczególnych osób w powstanie dzieła, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodologicznych, merytorycznego opracowania wyników itd. Ponadto Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania swojego tekstu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający materiał do publikacji.

Autor jest zobowiązany ponadto do przekazania Wydawnictwu dzieła w pełni oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu (przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części) ani autoplagiatu (opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie). Autor zapewnia także, że przekazywane Wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a także że korzystanie z dzieła i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich. Wszystkie teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, które dokładnie regulują wszelkie kwestie prawne. W sprawach nieuregulowanych umowa wydawniczymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a także stosowne przepisy szczególne.

Do innych zjawisk stojących w jawnej sprzeczności z zasadami etyki wydawniczej należy również sfabrykowanie danych (oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań).

W przypadku podejrzenia występowania w danym dziele jednej z wyżej wymienionych form naruszenia zasad etyki publikacyjnej, Wydawnictwo w pierwszej kolejności – w celu rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione – zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Decyzja o odrzuceniu pracy, która zawiera jedną z omówionych na tej stronie nieprawidłowości, powinna być poprzedzona analizą całego dzieła – tak aby wskazać wadliwe etycznie fragmenty ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. W przypadku tym wykorzystywany jest program antyplagiatowy. Jeżeli dojdzie naruszenia zasad etyki publikacyjnej, Wydawnictwo – poza odrzuceniem tekstu – informuje o zajściu danej sytuacji osoby przełożone Autora i instytucje, które on reprezentuje.