Warunki publikacji i wymogi edytorskie


Zakres dziedzinowy i przedmiotowy

Publikujemy głównie recenzowane artykuły/teksty naukowe z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Co prawda zaczynaliśmy od filozofii, to jednak obecnie zgłaszane do nas teksty nie muszą ujmować problemów w stricte filozoficzny sposób (rozumiany jako zajmowanie się historią filozofii). W opinii Redakcji jakikolwiek namysł nad niektórymi zagadnieniami jest już w pewnej mierze filozofowaniem. Stąd też nie ograniczamy się do jednej tylko dziedziny rozpatrywania poruszanych przez nas kwestii i uważamy za ważny punkt widzenia literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filologii, politologii, socjologii czy psychologii itp., dyscyplin pozbawionych bazy filozoficznej. Wynika to z faktu, że m.in. te dziedziny są w stanie iść naprzód wtedy, kiedy namysł filozoficzny musi się zatrzymać.

Abstrakty

Przed napisaniem tekstu prosimy o wysłanie krótkiego abstraktu w języku polskim na adres Redakcji (kilka zdań/akapitów). Abstrakt wstępny (w j. polskim) nie jest abstraktem (w j. angielskim) przysyłanym razem z gotowym tekstem.

SZABLON ZGŁOSZENIA ABSTRAKTU

Wstępne wskazówki dla autorów:

Bardzo prosimy o podawanie w mailu afiliacji.

Przyjmujemy niepublikowane dotychczas nigdzie oryginalne artykuły naukowe, przeglądowe, polemiki, eseje, rozdziały monograficzne od 20’000 do 30’000 znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią oraz książki i monografie naukowe bez górnego limitu znaków.

Akceptowane formaty plików tekstowych: .docx, .doc, .odt.

Do tekstu należy dołączyć:

 • tytuł w wersji angielskiej,
 • pięć słów kluczowych oddzielnie w języku polskim oraz w języku angielskim (tzw. KEY WORDS) (jeśli publikacja jest publikacją zbiorową i stematyzowaną, prosimy pominąć hasło tytułowe),
 • niewliczające się do limitu znaków: streszczenie w języku angielskim (około 150-400 wyrazów) razem z jego tłumaczeniem na język polski, aby ułatwić pracę redaktorowi językowemu,
 • krótką notę biograficzną.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów, skracania ich, edycji oraz dokonywania korekty.

Wzory sporządzania przypisów

W publikacjach wydawanych w ramach działalności „Amor Fati” stosowane są przypisy dolnepoza tym sposób wyszczególniania cytatów i konkretny zapis przypisów jest dowolny. Istotne jest tylko to, aby w obrębie jednego tekstu stosować dany zapis konsekwentnie.

Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię. Pozycje w spisie należy uszeregować alfabetycznie.

W tekście należy podać swoje imię i nazwisko, a także afiliację.

Warunki publikacji tekstu (prawa autorskie):

Autor zgadza się udzielić wydawcy licencji nieodpłatnej i niewyłącznej na czas nieoznaczony. Autor udziela Wydawnictwu zgody na korzystanie z dzieła na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania Dzieła,
 2. zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
 3. wprowadzania Dzieła lub jego fragmentów do pamięci komputera, rozpowszechniania Dzieła w sieci komputerowej oraz internetowej lub w postaci utrwaleń na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze lub bazach danych (wydanie Dzieła w postaci zapisu elektronicznego).
 4. zwielokrotnienia utworu drukiem oraz rozpowszechniania egzemplarzy zwielokrotnionego Dzieła,
 5. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Dzieła,
 6. wprowadzanie utworu, jak i jego części, do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
 7. używanie Dzieła w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
 8. używanie Dzieła w publicznych prezentacjach,
 9. używanie Dzieła w publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych i telewizyjnych.

Nadesłanie swojego tekstu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Autora, iż: posiada Ona/On do niego pełnię praw autorskich, nigdzie wcześniej go nie publikował, ani nie rozpowszechniał w żadnej formie oraz nie narusza praw osób trzecich.

W razie naruszenia prawa, głównie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawach autorskich (dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), wydawca nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej. Autor danej publikacji zobowiązuje się do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za naruszenia prawa i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane.

Formularz przesyłania publikacji

Aby przesłać tekst oraz poznać szczegółowe wymogi edytorskie, prosimy kliknąć tutaj.