Proces recenzyjny


  • Podczas pierwszego etapu prac nadsyłane artykuły są poddawane analizie i ocenie przez redaktorów tematycznych (tzw. recenzja wewnętrzna). Recenzja redaktora tematycznego przyjmuje formę: komentarzy i uwag umieszczanych w pliku tekstowym oraz opinii przesłanej mailowo do redaktora naczelnego/redaktora tomu. Artykuł na tym etapie może zostać odrzucony, jeśli Autorka/Autor definitywnie nie zastosują się do uwag redaktora tematycznego.
  • Jeżeli recenzja wewnętrzna jest pozytywna, tekst zostaje poddany recenzji naukowej przez osobę przynajmniej ze stopniem doktora, która zna się na tematyce (dyscyplinie) zgłaszanego tekstu i nie pozostaje w stosunku pracy z Wydawnictwem Fundacji. Przed przystąpieniem do recenzji recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych z Autorką/em (pokrewieństwo, związki prawne, konflikty), relacji podległości zawodowej z Autorką/em, bezpośredniej współpracy naukowej z Autorką/em.
  • Recenzje naukowe przyjmują formę pisemną (według wzoru Wydawnictwa bądź według własnych preferencji recenzenckich recenzenta po uzgodnieniu ich z Wydawnictwem) i muszą kończyć się jednoznacznym wnioskiem recenzenta o dopuszczeniu tekstu do dalszych prac wydawniczych lub jego odrzuceniu.
  • W recenzjach brane pod uwagę są: poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentowania, poziom merytoryczny tekstu, oryginalność stawianych przez Autorkę/a tez, zasadność podejmowanych badań oraz metodologia. Recenzja powinna być: konstruktywna, obiektywna i rzetelna, zgodna z obecnym poziomem wiedzy. Każdy recenzent jest zobligowany do ujawniania podejrzeń co do plagiatów, odtwórczej/wtórnej w środowisku publikacji, a także uchybień i manipulacji w używanych w tekstach danych.
  • Każdorazowo po recenzji wewnętrznej i naukowej, Autor/ka otrzymuje recenzję do wglądu i ma obowiązek ustosunkować się do niej oraz przygotować nową wersję dzieła (jeżeli recenzja tego wymaga). Czas potrzebny na opracowanie poprawionej wersji i ponowne zrecenzowanie jest ustalany indywidualnie, jednak z dotrzymaniem terminów wydawniczych (zbyt długie oczekiwanie na poprawiony tekst będzie skutkowało odrzuceniem tekstu). W tym wymiarze wszelkie kontakty między Autorką/em i recenzentem odbywają się wyłącznie za pośrednictwem mailowym Wydawnictwa Fundacji.
  • Tekst jest kwalifikowany do druku tylko wtedy, kiedy obie recenzje (naukowa i redaktorska) są pozytywne i dopuszczają tekst do druku bądź jeżeli zalecają jego publikację pod warunkiem uwzględnienia przez Autorkę/Autora uwag zasugerowanych przez recenzenta i redaktora tematycznego.
  • Wydawnictwo Fundacji jest zobligowane do nieprzyjęcia i odmowy publikacji utworu, który otrzymał negatywną recenzję. Jeżeli dany tekst zostanie odrzucony, Autorka/Autor otrzymują mailowo uzasadnienie takiej decyzji.
  • Decyzja redakcji jest ostateczna, jakkolwiek Autorzy, których tekst został odrzucony, mogą – po redakcji swojego tekstu zgłosić go do innej publikacji Wydawnictwa, jeżeli mieści się on w jej obszarze tematycznym.