Michal Kručko


Michal Kručko – nar. 1990, absolvent doktorandského štúdia na Katedre filozofie a dejín filozofie UPJŠ v Košiciach. Autor textov: Ingardenova interpretácia Husserla („Ostium”), Husserlova Kríza európskych vied v Patočkovej a Ingardenovej interpretácii („Doktorandské Miscelaneá”), Intencionálny predmet v Husserlovej a Ingardenovej fenomenológii („Zborník príspevkov zo 4. ročníka Jarnej školy doktorandov UPJŠ”) a viacerých prekladov z poľštiny. Zaoberá sa predovšetkým fenomenológiou Romana Ingardena, Jana Patočku, Martina Heideggera a Edmunda Husserla. V oblasti jeho záujmov sa nachádzajú aj symbolické myslenie (mýty, sny…) či fyzika.

Michal Kručko – urodzony w 1990, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze filozofii i historii filozofii UPJŠ w Koszycach. Autor tekstów: Ingardenowska interpretacja Husserla („Ostium”), Husserlowski kryzys nauk europejskich w myśli Patočki i Ingardena („Doktorandské Miscelaneá”), Przedmiot intencjonalny w fenomenologii Husserla i Ingardena („Zborník príspevkov zo 4. ročníka Jarnej školy doktorandov UPJŠ”) i kilku tłumaczeń z języka polskiego. Zajmuje się głównie fenomenologią Romana Ingardena, Jana Patočka, Martina Heideggera i Edmunda Husserla. W obszarze jego zainteresowań znajdują się także: myślenie symboliczne (mity, sny…) oraz fizyka.

Michal Kručko