Aleksandra Belina: Kryzys wolontariatu? Analiza przyczyn rezygnacji z działań wolontariackich


TEKST NAUKOWY
RECENZOWANA MONOGRAFIA

Biblioteka „Amor Fati”
Nr 15, Praca konkursowa #2

Nieodpłatna praca na rzecz innych wydaje się być dobrze zbadanym, udokumentowanym i opisanym zjawiskiem. W Polsce corocznie prowadzone są badania na temat wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego (…). Niemniej jednak, większość tych badań zasadza się na metodach ilościowych, monitorując zasięg oraz rozwój wolontariatu, motywację wolontariuszy lub sposób działania organizacji pozarządowych. Dotychczas w polskiej literaturze nie powstała jednak pozycja monograficzna, poświęcona w całości przyczynom oraz kontekstom odchodzenia wolontariuszy z wolontariatu. Tym samym niniejsza praca wnieść może istotny wkład w dotychczasowe rozważania o aktywności wolontariackiej, otwierając dyskusję o rzadko poruszanej, a kluczowej, z punktu widzenia działalności organizacji pozarządowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, problematyce.

Celem prowadzonych badań było ukazanie elementów wskazujących na obszary ewentualnego kryzysu wolontariatu wśród badanych organizacji pozarządowych.

Wsłuchując się i analizując relacje wolontariuszy oraz aktywistów organizacji pozarządowych, skoncentrowano się na nauce płynącej z konkretnych doświadczeń, mogącej posłużyć jako wskazówki dla środowiska skupionego wokół trzeciego sektora do zmian rozwoju wolontariatu. Założeniem było ukazanie wolontariatu jako złożonej, zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej oraz wskazanie możliwych kierunków dążeń, wytycznych mogących uchronić wolontariat od zagrożenia kryzysem.